Alvoko de malfacilaĵo de transpago al Eŭropo

La Kongreskotizoj estos : por A-landanoj 20 EUR. Por B-landanoj 10 EUR.

Por subvenciataj personoj (ni alvokas al A- kaj B-landanoj, ke ili subvenciu unu aŭ plurajn personojn, kiuj ne povas facile transpagi ian sumon al Eŭropo.) 5 EUR. La pagoj povos okazi per ĝirado el UEA-konto de partoprenonto al UEA-konto de ILEI aŭ per ĝirado per kreditkarto al indikota banko en Belgio.

Por demandoj kaj proponoj pri pagado kaj subvenciado turnu vin al Mireille Grosjean : mirejo.mireille@gmail.com.

Respondi